Årsmöte den 9 juli


Styrelsen i föreningen Dansrenässans kallar medlemmarna till årsmöte. Alla medlemmar välkomnas.

Tid och plats

Årsmötet hålls den den 9 juli kl 16:30. Pga. Covid 19 hålls årsmötet via Skype. Mer detaljer kring hur man ansluter till mötet kommer delges medlemmarna.

Mötets utlysning

Årsmötetet annonseras på föreningens hemsida och via de e-postadresser som medlemmarna lämnat.

Motioner/förslag

Motioner lämnas till renassans2015@gmail.com senast den 2 juli.

Nomineringar

Nomeringar till styrelseuppdrag och andra poster skickas till renassans2015@gmail.com senast den 2 juli

Styrelsens motioner

Styrelsen föreslår en förändring som innebär att dansdeltagare betalar periodvis för dansträning istället för vid varje träningstillfälle som idag. Syftet är att underlätta kassören arbete.

Preliminär dagordning för årsmötet

0. Kontroll så att alla deltagare kan höra och tala via Skype

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. 

  • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  • Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

12. Val av

  • föreningens ordförande för en tid av 1 år.
  • val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
  • upp till 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  • 1 revisor och [upp till/jämte] en suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  • 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till sammankallande.

13. Övriga frågor

14. Mötet avslutas


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s